.......ข้อมูล DBPOP เดือนกุมภาพันธ์ 2560....//.....ผลการจรวจสอบสิทธิ(RTR) รอบ 1 เดือนกุมภาพันธ์.....มาแล้วครับ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มประกันสุขภาพ สป.
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
บริการอื่นๆ
วัดความเร็วอินเตอร์เน็ต
เช็ค ไอพี
ดาวน์โหลด Driver
แจ้งเตือนไวรัส
สแกนไวรัสออนไลน์
โรงพยาบาล
รพ.รัตนบุรี
รพ.ปราสาท
รพ.ลำดวน
รพ.สุรินทร์
รพ.ศีขรภูมิ
รพ.ชุมพลบุรี
รพ.พนมดงรัก
รพ.สนม
รพ.ท่าตูม
รพ.บัวเชด
รพ.จอมพระ
รพ.สังขะ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 11 คน  
  เดือนนี้ 1819 คน  
  ปีนี้ 12650 คน  
  ทั้งหมด 543423 คน  

ปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560

10 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (FAI)
                                   ห้องเอราวัณ สสจ.สุรินทร์ เวลา 13.30 น.
24 กุมภาพันธ์ 2560  ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.สุรินทร์ (ใหม่)
                                  กลุ่มเป้าหมาย แห่งละ 3 ท่าน คือ หัวหน้า/จนท.ประกัน/จนท.การเงินและบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง
                                  ของ รพ.ทุกแห่ง
                                  ภาคเช้า  ประชุมสรุปสถานการณ์การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการไตรมาส 1/2560 (สปสช.)
                                                 โดยลงทะเบียนได้ที่นี่ http://korat.nhso.go.th/ora/koratwebsite/index.php
                                  ภาคบ่าย  ประชุมติดตามการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2560
27 กุมภาพันธ์ 2560  ประชุมคณะกรรมการ CFO ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา สสจ.สุรินทร์
                                 เวลา 13.30-16.30 น.- แจ้งการส่งรายงานผลการดำเนินงานแผนทางการเงิน Planfin ของ รพ. เป็นประจำทุกเดือน หนังสือ
- แจ้งการส่งรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน หนังสือ

- ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการ CFO จังหวัดสุรินทร์ หนังสือ

- แจ้งการปรับเกลี่ยและชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับกองทุนฯจังหวัด หนังสือ

- ขอเชิญ รพ.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมแนวทางการเรียกเก็บชดเชย วันที่ 17-18 พ.ย.59 (สปสช.เขต9) หนังสือ

  ณ โรงแรมวีวัน นครราชสีมา 
- ขอเชิญ รพ./สสอ. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมการบริหารกองทุน สปสช.ปี 2560 วันที่ 14 พ.ย.59 (สปสช.เขต9)
  ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา หนังสือ 1.รพ.  2. สสอ

- แจ้งการสนับสนุนเงิน ปีงบประมาณ 2560-สำหรับ สสอ.หนังสือ
- แจ้งการสนับสนุนเงินจากโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560-สำหรับ รพ. หนังสือ
- แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลประวัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
   มาที่งานประกันสุขภาพ สสจ.สุรินทร์ ภายใน7ต.ค.59...หนังสือ 

- แจ้งการส่งรายงานข้อมูลการให้บริการคนต่างด้าวของหน่วยบริการในจังหวัดสุรินทร์ หนังสือ 

- แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลและยูนิตทำฟันให้บริการ เพื่อใช้ประกอบ Fix Cost หนังสือ

- แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือด
  โคโรนารีผ่านสายสวน...หนังสือ 

ประชุมชี้แจงงบเหมาจ่ายรายหัวและการจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2560
   1.เอกสาร  2.เปรียบเทียบงบ  3.worksheet-planfin60

- การจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2560 หนังสือ

- แจ้งแนวทางการสนับสนุน FixCost ให้ รพ.สต.ในจังหวัด หนังสือ

- แจ้งอัตราการเรียกเก็บชดเชยสิทธิUC ระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด หนังสือ

- ขอให้ รพ.ทุกแห่งรายงานการโอนเงินให้ รพ.สต. ภายในวันที่ 9 ก.ย.59  1.หนังสือ  2.แบบรายงาน

- ขอให้ รพ. ส่งข้อมูลผู้รับบริการและการจัดทำลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามผังบัญชีของหน่วยบริการ ..หนังสือ.
- แจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2560 ..ดาวน์โหลด

- ขอให้ รพ.ทุกแห่ง เตรียมเอกสารเข้าร่วมอบรมคุณภาพบัญชี วันที่ 18-19 พ.ค.2559 ณ บาลิออส เขาใหญ่
  ดาวน์โหลด...
- หนังสือราชการ  การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) ปี 2558...ดาวน์โหลด...

- ขอให้ รพ.6 แห่ง (รพ.สนม,บัวเชด,พนมดงรักฯ,เขวาสินรินทร์,ศรีณรงค์,โนนนารายณ์) ดำเนินการปรับและรายงาน

   ผล LOI ส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
 
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบฯ

- ขอให้ รพ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลการให้บริการ ปีงบประมาณ 2555-2558 ภายใน 7 มีนาคม 2559 หนังสือ
- ขอให้ รพ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลเงินที่ รพ.สนับสนุนให้ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2558
  ส่งก่อนเที่ยง 23 กุมภาพันธ์ 2559   ดาวน์โหลด 1.หนังสือ   2.คำอธิบาย   3.แบบรายงานเงินสนับสนุน
- ขอให้ รพ. 6 แห่ง (สนม/บัวเชด/พนมดงรัก/เขวาสินรินทร์/ศรีณรงค์/โนนนารายณ์) จัดทำแผน LOI
  ส่งภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด 1. หนังสือ    2. แบบการจัดทำแผน LOI
-แบบฟอร์มรายไตรมาสต่างด้าว59  ดาวน์โหลด 
- ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น (ท่าตูม/บัวเชด/พนมดงรัก/สนม) ยืนยันและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง .....ดาวน์โหลดหนังสือ
- ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่ง ยกเว้น (พนมดงรัก/โนนนารายณ์) ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
   สำหรับกลุ่มนักเรียน ส่งภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลด
-ดาวน์โหลด ผังบัญชีภาคสุขภาพปี 2559 ...ที่มุมดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ...บัญชีเกณฑ์คงค้าง....
-แบบฟอร์มแผนรับจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2559....ดาวน์โหลด (แก้ไขแล้ว)
- การจัดทำแผนทางการเงินหน่วยบริการ (Planfin) ปี 2559....หนังสือ  
- แบบบันทึกการจัดทำแผนทางการเงินหน่วยบริการ (Planfin) ปี 2559...ดาวน์โหลด 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2559...ดาวน์โหลด 
- ขอความร่วมมือ สสอ.ทุกแห่ง ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการเงิน(ออนไลน์) ของ รพสต. ..ดาวน์โหลดหนังสือ
- ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่ง ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   1. แบบสอบถาม  2. ข้อเสนองบกองทุนฯ ปี 59 และ 3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ปี 58
   ส่งกลับกลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
- การปรับแผนประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย (Planfin) ในรอบการปรับแผนครึ่งปี.....ดาวน์โหลด 
- แบบฟอร์มข้อมูลแรงงานต่างด้าว ที่เข้ารับบริการ... ดาวน์โหลด
- การสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต...ดาวน์โหลด
  ***ขยายเวลาถึง 22 พฤษภาคม 2558***
- powerpoint และผลการบันทึกข้อมูลการเงินปี 2557- 2558 (การประชุมโปรแกรมการเงิน รพ.สต.)
  เมื่อวันที่ 26 - 27 มีค. 57  ดาวน์โหลดที่ กระดานสนทนา--> ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลปี 2558 
- ขอความร่วมมือหน่วยบริการ กรอกข้อมูล แบบสำรวจความต้องการพนักงานราชการ  (นวก.การเงินและบัญชี)
  ส่งมาที่ amy_charuwan@hotmail.com ภายในวันที่ 19 มค.58  ดาวน์โหลด  
ขอความร่วมมือ หน่วยงานส่งข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อประกอบการปรับเกลี่ยเงิน 
  ดาวน์โหลด รพ.  และ สสอ. (ส่งภายใน 28 พฤศจิกายน 2557)
- แบบฟอร์มแผนประมาณการรับ-จ่ายเงินบำรุง สำหรับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2558(แก้ไข)....ดาวน์โหลด
- แจ้งจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ตามผลงานจริงปีงบประมาณ 2557  ดาวน์โหลด
- ด่วน...เร่งรัดการส่งข้อมูลการให้บริการเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีค่าใช้จ่ายสูง
   กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว...ดาวน์โหลด 
- คะแนนผลการตรวจสอบคุณภาพการจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ ปี 2556...ดาวน์โหลด  
- กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยงานสาธารณสุขในเขตจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด 
- ขอความร่วมมือ รพ.สังขะ และ สสอ.กาบเชิง,ลำดวน,พนมดงรัก
  ส่งข้อมูลค่าแรงรายบุคคล
  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ กระดานสนทนา )
- ขอความร่วมมือ รพช. ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการทำนายต้นทุนบริการ  ด่วนที่สุด รายละเอียด
- ไฟล์ต่ออายุ Licence Manager ปี2557 สำหรับโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านประกันสุขภาพและการเงินการคลัง ด่วน ดาวน์โหลด
  หนังสือสสจ.สุรินทร์ที่ สร 0032.007/ว 1785  ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ปี 2557...ดาวน์โหลด
- การจัดทำแผนประมาณการรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย ส่งภายในวันที่ 21 ต.ค. 2556 ดาวน์โหลด
- หนังสือขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพที่ 9 ดาวน์โหลด
  ส่งกลับที่โทรสาร 044-514614 หรือ e-mail : attapong9@hotmail.com (ภายใน 29 ก.ย.56)
- แบบกรอกข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการ (Master cup) หน่วยบริการใหม่...ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่ง กรอกข้อมูลนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียน..ทีนี่.. เพื่อรับสิทธิเข้าใช้ข้อมูล
  งานอนามัยแม่และเด็กและการตรวจสุขภาพและประกันสังคมคนต่างด้าว ดาวน์โหลดหนังสือ 
- การสนับสนุนเงินค่าบริหารจัดการสำหรับ รพ.สต. (Fix Cost) ปี 2556 ดาวน์โหลด
- การสนับสนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุนฯ ปี 2556 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
- ผลการตรวจประเมิน MRA ปี 2556 ดาวน์โหลด
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2557..ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่งสำรวจและลงข้อมูลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ...ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพศ./รพช.ทุกแห่ง กรอกแบบสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน
  ตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)   ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 (ก่อน12.00 น.) ดาวน์โหลด
- กำหนดการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ครั้งที่ 1/2556
- กำหนดการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2556.....ดาวน์โหลด 
- ขอให้ รพ.ทุกแห่ง รายงานข้อมูลการให้บริการปีงบประมาณ 2555 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
   ไฟล์บันทึกข้อมูล 
- ขอความร่วมมือจาก สสอ. ตรวจสอบเลขที่บัญชีของ รพสต. และส่งสำเนาสมุดบัญชี(ทุกแห่ง)  ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพ. รายงานผลการดำเนินงาน 3 แผน รอบ 6 เดือนแรก ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
- ขอความร่วมมือ รพ. สนับสนุนเงินสำหรับ รพ.สต. ครั้งที่ 2 / 2556 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม MRA ปี 2556
กิจกรรมของกลุ่มงานประกันสุขภาพ


ประชุมการใช้ข้อมูลให้บริการจาก HosXP เพื่อจัดทำลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามผังบัญชี ปีงบประมาณ 2560
(09-01-2560) อ่าน (26)
ประชุมคณะกรรมการ CFO จังหวัดสุรินทร์  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (07-01-2560) อ่าน (12)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ  จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (25-11-2559) อ่าน (46)
ประชุมการทบทวนและสรุปผล  การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ ด้วยโปรแกรม KoratCost  (24-08-2559) อ่าน (74)
ประชุมติดตามการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2559 (24-08-2559) อ่าน (63)
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการบันทึกเวชระเบียน  และการเขียนหนังสือรับรองการตาย จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559
(24-08-2559) อ่าน (69)
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บ และรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ในจังหวัดสุรินทร์ ปี 2559 (24-08-2559) อ่าน (73)

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ แยกรายอำเภอ และตำบล 
ประจำเดือน มกราคม  2560 (ข้อมูล ณ 28/01/2560)


ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ (20-08-2552) อ่าน (8357)
บัญชีเกณฑ์คงค้าง (19-08-2552) อ่าน (2256)
ตรวจสอบเวชระเบียน(Audit) (19-08-2552) อ่าน (6589)
ชดเชยค่าบริการ(E-claim) (19-08-2552) อ่าน (1272)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (19-08-2552) อ่าน (1630)
กองทุนตำบล (19-08-2552) อ่าน (3985)
12 แฟ้ม OP/PP (19-08-2552) อ่าน (1680)
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (19-08-2552) อ่าน (2404)
งบประมาณ UC (19-08-2552) อ่าน (3050)
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
 
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
 
กุมภาพันธ์ 2560
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
 
พยากรณ์อากาศ
   
   ดูผลโหวต  
ลิงก์การศึกษา / วิชาการ
  มมส. ศูนย์สุรินทร์(สม.7)  
  ม.ราม สุรินทร์(นิติศาสตร์2)  
  โครงการพัฒนางานวิจัย สสจ.สุรินทร์  
  แผนพัฒนารายบุคคล  
สาธารณสุขอำเภอ
  สสอ.เมืองสุรินทร์  
  สสอ.รัตนบุรี  
  สสอ.ศีขรภูมิ  
  สสอ.สำโรงทาบ  
  สสอ.โนนนารายณ์  
  สสอ.เขวาสินรินทร์  
  สสอ.สนม  
  สสอ.ศรีณรงค์  
  สสอ.ท่าตูม  
  สสอ.สังขะ  
  สสอ.จอมพระ  
  สสอ.ชุมพลบุรี  
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
  จองห้องประชุมออนไลน์  
  จองรถออนไลน์  
  ระบบลาออนไลน์  
  สารบรรณสาธารณสุข  
  วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์  
กลุ่มงานประกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทร 044-516046