.......ข้อมูลผลการตรวจสอบสิทธิ (RTR) รอบ 1 เดือน มีนาคม  2562.....มาแล้วครับ....
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
การโอนเงินสนับสนุนรพ.สต.
บริการข้อมูล
รายชื่อสถานบริการ
รายชื่อหมู่บ้าน
พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการ
ศักยภาพการดูแลผู้ป่วยใน (CMI)
จำนวนประชากรสิทธิ UC
ความเสี่ยงการเงินการคลัง
Fix Cost สำหรับรพ.สต.
รายชื่อกองทุนตำบล
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 61 คน  
  เดือนนี้ 1863 คน  
  ปีนี้ 5838 คน  
  ทั้งหมด 638793 คน  

ปฏิทินกิจกรรม เดือนมีนาคม 2562

20 มีนาคม 2562  ติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  ณ รพ.กาบเชิง
28 มีนาคม 2562  ติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  ณ รพ.สนม


 
- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพผูู้บริหารฯ (Business Plan) หนังสือ ลงทะเบียน 
- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง "การจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2562"
  1.หนังสือ    2.แนวทางจัดทำแผน    3.ไฟล์บันทึก
- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งเวชระเบียนผู้ป่วยเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน หนังสือ 

- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง ส่งรายชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนฯ หนังสือ 

- แจ้ง รพ.สุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเงินสมทบเข้ากองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว
  ผ่านบริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ของธนาคารกรุงไทย หนังสือ

- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง "การส่งรายงานเรียกเก็บฯ เพื่อบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ 2561 หนังสือ ไฟล์บันทึก

- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง เรื่อง "อัตราการเรียกเก็บฯ นอกCUP ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 หนังสือ 

- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง ดำเนินการปรับPLANFIN (รอบครึ่งปีหลัง) และส่งภายในวันที่ 20 มี.ค.61 หนังสือ  
ไฟล์บันทึก
- แจ้งให้รายงานผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว รอบวันที่ 5กพ.61 - 31มีค.61 หนังสือ 

- แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 ม.ค. 61 สำเนา

- แจ้งหน่วยบริการบันทึกข้อมูลสำรวจและประเมินมาตรฐานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ 11 แห่ง หนั
งสือ
- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง ประเมิน Smart Hospital for Financail ไตรมาส 1 ปี 2561 
หนังสือ
- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง ประเมิน FAI ไตรมาส 1 ปี 2561 
หนังสือ
- แจ้งการปรับรหัสรายการและอัตราการเบิกชดเชยของแรงงานต่างด้าว หนังสือ

- แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง เรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องแรงงานต่างด้าว หนังสือ

- แจ้ง รพ./สสอ.ทุกแห่ง "แนวทางการสนับสนุนเงิน FixCost รพ.สต. ปีงบประมาณ 2561" หนังสือ
- แจ้ง รพ.ทุกแห่ง "การสนับสนุนเงินจากโรงพยาบาลในจังหวัด ปีงบประมาณ 2561" หนังสือ

- แจ้ง รพ./สสอ.ทุกแห่ง "ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2561" หนังสือ
- แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ดาวน์โหลดเอกสารขึ้นตอน/วิธีการลงทะเบียน ขอใช้งานระบบตรวจสอบ

  บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนม่า ลาว กัมพูชา) โหลดเอกสาร
- แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง ขอให้ยืนยันหมายเลขบัญชีและชื่อบัญชีธนาคาร สำหรับจัดสรรเงินโอน

  บัญชีต่างด้าว ของโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยสแกนแล้วแนบไฟล์ อัพโหลดขึ้นบนกระดานสนทนา
- แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง จัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2561
หนังสือ

   1.นโยบายและแนวทาง  2.คู่มือการจัดทำแผน  3.Worksheet  4.ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน
       @ ส่งไฟล์ให้จังหวัด ภายในวันที่ 18 ก.ย.2560
       @ นำเสนอการจัดทำแผน   วันที่ 21 ก.ย.2560 ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ สสจ.ใหม่
       @ ส่งแผนที่ ผอ.รพ.ลงนาม ภายในวันที่ 25 ก.ย.2560 

- แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง รายงานการใช้จ่ายเงินงบกลางฯ 3,300 ลบ.

 
ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ก่อน 10.00 น.
หนังสือ
- แจ้งหน่วยบริการบันทึกผลการประเมินตนเองเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

- แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ดำเนินการปรับแผนทางการเงิน (PLANFIN) และส่งภายในวันที่ 25 เม.ย.2560 หนังสือ

- แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการปี 2559 ภายในวันที่ 9 พ.ค.2560 หนังสือ

- แจ้งการจัดทำบัญชีเสมือน สำหรับ PCC (รพ.สุรินทร์/ปราสาท/พนมดงรักฯ) 1. เอกสาร 2. ไฟล์บันทึกข้อมูล

- แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ส่งรายชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน หนังสือ 

- แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ให้ดาวโหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ เอกสาร  
- แจ้งการส่งรายงานผลการดำเนินงานแผนทางการเงิน Planfin ของ รพ. เป็นประจำทุกเดือน หนังสือ
- แจ้งการส่งรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกเดือน หนังสือ
- ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการ CFO จังหวัดสุรินทร์ หนังสือ
- แจ้งการปรับเกลี่ยและชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับกองทุนฯจังหวัด หนังสือ
- ขอเชิญ รพ.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมแนวทางการเรียกเก็บชดเชย วันที่ 17-18 พ.ย.59 (สปสช.เขต9) หนังสือ
  ณ โรงแรมวีวัน นครราชสีมา 
- ขอเชิญ รพ./สสอ. ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมการบริหารกองทุน สปสช.ปี 2560 วันที่ 14 พ.ย.59 (สปสช.เขต9)
  ณ โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา หนังสือ 1.รพ.  2. สสอ
- แจ้งการสนับสนุนเงิน ปีงบประมาณ 2560-สำหรับ สสอ.หนังสือ
- แจ้งการสนับสนุนเงินจากโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2560-สำหรับ รพ. หนังสือ
- แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ รพ.ทุกแห่ง ส่งข้อมูลประวัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
   มาที่งานประกันสุขภาพ สสจ.สุรินทร์ ภายใน7ต.ค.59...หนังสือ 
- แจ้งการส่งรายงานข้อมูลการให้บริการคนต่างด้าวของหน่วยบริการในจังหวัดสุรินทร์ หนังสือ 
- แจ้งรายชื่อ รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลและยูนิตทำฟันให้บริการ เพื่อใช้ประกอบ Fix Cost หนังสือ
- แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการทำหัตถการรักษาโรคหลอดเลือด
  โคโรนารีผ่านสายสวน...หนังสือ 
ประชุมชี้แจงงบเหมาจ่ายรายหัวและการจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2560
   1.เอกสาร  2.เปรียบเทียบงบ  3.worksheet-planfin60

- การจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) ปีงบประมาณ 2560 หนังสือ
- แจ้งแนวทางการสนับสนุน FixCost ให้ รพ.สต.ในจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 หนังสือ
- แจ้งอัตราการเรียกเก็บชดเชยสิทธิUC ระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด หนังสือ
- ขอให้ รพ.ทุกแห่งรายงานการโอนเงินให้ รพ.สต. ภายในวันที่ 9 ก.ย.59  1.หนังสือ  2.แบบรายงาน
- ขอให้ รพ. ส่งข้อมูลผู้รับบริการและการจัดทำลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามผังบัญชีของหน่วยบริการ ..หนังสือ.
- แจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2560 ..ดาวน์โหลด
- ขอให้ รพ.ทุกแห่ง เตรียมเอกสารเข้าร่วมอบรมคุณภาพบัญชี วันที่ 18-19 พ.ค.2559 ณ บาลิออส เขาใหญ่
  ดาวน์โหลด...
- หนังสือราชการ  การจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost) ปี 2558...ดาวน์โหลด...
- ขอให้ รพ.6 แห่ง (รพ.สนม,บัวเชด,พนมดงรักฯ,เขวาสินรินทร์,ศรีณรงค์,โนนนารายณ์) ดำเนินการปรับและรายงาน
   ผล LOI ส่งภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบฯ

กิจกรรมของกลุ่มงานประกันสุขภาพ


ประชุมปรับแผนทางการเงิน (ครึ่งปีหลัง) หน่วยบริการในจังหวัดสุรินทร์ (01-05-2561) อ่าน ( 152)
การประชุมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2562
(30-04-2561) อ่าน ( 311)
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง  (CFO) จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2561   (30-04-2561) อ่าน ( 78)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัติกรรมกองทุนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560
(02-10-2560) อ่าน ( 234)
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ คุณภาพข้อมูลบัญชี เขตสุขภาพที่ 9 (06-07-2560) อ่าน ( 188)
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบ บัญชีสำหรับการจัดทำต้นทุน  เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 1/2560 (10-06-2560) อ่าน ( 242)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกและตรวจสอบ เวชระเบียนของ รพ.ในจังหวัดสุรินทร์  ปีงบประมาณ 2560
(10-06-2560) อ่าน ( 243)
ประชุมจัดทำต้นทุนหน่วยบริการ และติดตามการดำเนินงาน จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 (11-04-2560) อ่าน ( 273)
ประชุมการใช้ข้อมูลให้บริการจาก HosXP เพื่อจัดทำลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามผังบัญชี ปีงบประมาณ 2560
(09-01-2560) อ่าน ( 463)

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ แยกรายอำเภอ และตำบล 
ประจำเดือน  พฤษภาคม  2561 (ข้อมูล ณ 28/05/2561)


เอกสารประกอบการประชุม
(21-11-2560) อ่าน ( 380)
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ (20-08-2552) อ่าน ( 10194)
บัญชีเกณฑ์คงค้าง (19-08-2552) อ่าน ( 2682)
ตรวจสอบเวชระเบียน(Audit) (19-08-2552) อ่าน ( 8077)
ชดเชยค่าบริการ(E-claim) (19-08-2552) อ่าน ( 1475)
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (19-08-2552) อ่าน ( 1854)
กองทุนตำบล (19-08-2552) อ่าน ( 4268)
12 แฟ้ม OP/PP (19-08-2552) อ่าน ( 1904)
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (19-08-2552) อ่าน ( 2959)
งบประมาณ UC (19-08-2552) อ่าน ( 3453)
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก