.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 1 คน  
  วันนี้ 201 คน  
  เดือนนี้ 1208 คน  
  ปีนี้ 1208 คน  
  ทั้งหมด 634163 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : งบประมาณ UC
 (เหมาะสำหรับ browser firefox)
- การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวภาพรวม ปีงบประมาณ 2555-2557  

- สรุปการจัดสรรจากเว็บไซต์ สปสช.รายหน่วยบริการแยกตามกองทุน ปีงบประมาณ 2556-2558 ดาวน์โหลด 


 

- ผังงบ สปสช. ปี 2557  ดาวน์โหลด 

สรุปการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปีงบประมาณ 2557 สรุปการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวตามผลงานจริง ปีงบประมาณ 2556  ดาวน์โหลด

ผังงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2556  ดาวน์โหลด  

ผังงบ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 
ดาวน์โหลด 

ผังงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2555  ดาวน์โหลด  

สรุปการเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลด 

การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวและเงินกันไว้จังหวัดภายใต้ขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยมีคณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ตัวแทนในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหัวหน้ากลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแนวทางการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  (คปสจ.) และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพจังหวัดสุรินทร์ (อปสจ.)


1.  สรุปการจัดสรรล่วงหน้างบเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์ได้รับยอดจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวปี 2555 (หลังหักเงินเดือนและเงินกันไว้จังหวัด) ส่วนที่ 1 จัดสรรในระดับหน่วยบริการ เป็นเงิน 1,287,373,352.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.24  ส่วนที่ 2 จัดสรรในระดับจังหวัด เป็นเงิน 16,984,716.76 บาท
คิดเป็นร้อยละ 1.26  และกองทุนตำบล เป็นเงิน 47,326,080.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.50  ตามตารางที่ 1 , ตารางที่ 2 และตารางที่
3
ตารางที่ 1  การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว หลังหักเงินเดือนและเงินกันไว้จังหวัด  จังหวัดสุรินทร์ จำแนกตามประเภท
               ปีงบประมาณ 255
3 , 2554  และ 2555   

ประเภท

จัดสรรจริง

% เพิ่มลดจากปีก่อน

จัดสรรล่วงหน้า

% เพิ่มลดจากปีก่อน

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ระดับหน่วยบริการ

1,185,506,254.81

1,191,471,198.87

 

1,287,373,352.57

 

งบ OP

441,454,925.74

503,850,004.73

14.13

562,248,292.73

10.39

งบ IP

577,523,426.82

553,505,878.08

-4.16

595,506,634.50

7.05

งบ PP Exp.UC

68,412834.88

88,816,697.32

29.82

56,958,075.42

-55.93

งบ PP เป้าหมายตามผลงาน

-

32,693,434.07

100.00

53,435,110.92

38.82

งบ PP ทันตกรรมฯ

-

-

-

16,278,398.00

100.00

งบ OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ / เพิ่มเติมพื้นที่เฉพาะ (ปี54)

78,999,611.37

6,249,673.24

-92.09

-

-100.00

งบ PP Area ระดับอำเภอ

19,115,456.00

6,355,511.43

-66.75

2,946,841.00

-115.67

ระดับจังหวัด

 

 

 

16,984,716.76

 

งบ PP Area ระดับจังหวัด

17,920,740.00

14,364,144.00

-19.85

8,909,239.00

61.23

งบ PPD

-

-

-

3,325,444.00

100.00

งบ PP Exp.NonUC

-

-

-

2,710,788.00

100.00

งบ PP ทันตกรรม

-

-

-

2,039,245.76

100.00

กองทุนตำบล

92 แห่ง

154 แห่ง

 

172 แห่ง

 

งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนทุกสิทธิ

25,454,080.00

41,052,880.00

61.28

47,326,080.00

13.26


ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว (หลังหักเงินเดือนและเงินกันไว้จังหวัด) หน่วยบริการของรัฐในสังกัดกระทรวง
             สาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์  ปี 2553 -2555
(ณ 4 ธันวาคม 2555)

หน่วยบริการ

งบเหมาจ่ายรายหัว (หลังหักเงินเดือนและเงินกันไว้จังหวัด)

ปี 2553-จริง

(บาท)

ปี 2554-จริง

(บาท)

% เพิ่มลดจากปีก่อน

ปี 2555-ล่วงหน้า

(บาท)

% เพิ่มลดจากปีก่อน

รพ.สุรินทร์

343,959,493.84

374,125,656.48

8.77

397,223,987.56

5.81

รพ.ชุมพลบุรี

42,923,171.85

37,713,922.17

-12.14

45,470,587.63

17.06

รพ.ท่าตูม

79,901,400.69

77,092,806.89

-3.52

82,975,871.5

7.09

รพ.จอมพระ

37,093,826.37

37,296,384.08

0.55

36,327,441.09

-2.67

รพ.ปราสาท

126,309,694.44

129,784,855.00

2.75

140,316,935.11

7.51

รพ.กาบเชิง

47,227,602.61

43,140,039.46

-8.66

45,531,558.55

5.25

รพ.รัตนบุรี

95,603,659.82

93,496,241.74

-2.20

111,469,211.95

16.12

รพ.สนม

33,060,878.37

27,257,974.91

-17.55

26,245,701.76

-3.86

รพ.ศีขรภูมิ

96,579,242.72

104,288,411.63

7.98

115,605,670.20

9.79

รพ.สังขะ

125,861,168.62

121,987,823.34

-3.08

136,337,277.79

10.52

รพ.ลำดวน

49,866,710.92

47,036,148.98

-5.68

50,931,717.09

7.65

รพ.สำโรงทาบ

32,129,119.37

32,504,056.96

1.17

35,563,112.04

8.60

รพ.บัวเชด

27,153,369.03

25,881,442.15

-4.68

26,640,789.42

2.85

รพ.พนมดงรัก

28,721,460.16

33,509,923.65

16.67

33,786,649.88

0.82

รวม

1,166,390,798.81

1,185,115,687.44

1.61

1,284,426,511.57

7.73

หมายเหตุ งบเหมาจ่ายรายหัวหลังหักเงินเดือนและเงินกันไว้จังหวัด

1. ปี 2553  = OP , IP ในเขต-นอกเขต , PP Exp. , OP&IP เงื่อนไขพิเศษ , IP บวกเพิ่ม (1)จัดสรรเพิ่มเติมเงินเหลือจากเขตตามผลงาน (2) จัดสรรเพิ่มตามวิกฤตการเงิน สปสช.

2. ปี 2554  = OP , IP ในเขต+นอกเขต และเพิ่มลด (1) ข้อมูลอุทธรณ์ปี 52 (2) จัดสรรเพิ่มเติมเงินเหลือจากเขตตามผลงาน , PP Exp.รวมส่วนกลางจัดสรรเพิ่ม , PP Itemized รวมปรับเปลี่ยนและเขตจัดสรรเพิ่ม,งบพื้นที่เฉพาะ

               3. ปี 2555 = OP , IP ในเขต+นอกเขต และเพิ่มลด (1) ข้อมูลอุทธรณ์ปี 52 , 53 และ 54 , PP Exp. , PP เป้าหมาย

2.  เงินกันไว้จังหวัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กันเงินไว้บริหารจัดการระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโอนเงิน ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 3 ครั้ง (หลังปรับลด 5%) รวมเป็นเงิน 131,907,763.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งจังหวัดได้จัดสรรให้หน่วยบริการ เป็นเงิน 110,814,945.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.01 ดังตารางที่ 3 สำหรับเงินคงเหลือในปีงบประมาณ 2555 จังหวัดจัดสรรคืนให้หน่วยบริการตามประชากรสิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ตารางที่ 3    การใช้จ่ายเงินกันไว้จังหวัด ปี 2553-2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555)

รายการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

1. ค่าวัคซีน (หักไว้ส่วนกลาง)

   4,197,213.12

  5,548,540.90

9,514,339.10

ยอดรับโอนจาก สปสช.

111,765,068.69

123,469,659.88

131,907,763.63

รายการจ่าย :

2. กองทุนชดเชยค่าบริการฯ

 

24,765,550.25

 

16,737,895.00

 

2,534,179.50

3. บริหารระดับจังหวัด

89,138,953.36

106,153,025.84

108,280,766.00

รวมจ่าย

113,904,503.61

122,890,920.84

110,814,945.50

ผลต่าง

-2,139,434.92

578,739.04

21,092,818.13

 

การจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลด

  
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก