........ดาวน์โหลด License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561...ที่มุมดาวน์โหลดเเอกสารต่างๆ --> ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ...ด้านล่างนะครับ......ข้อมูล DBPOP เดือนมกราคม 2561  และ ผลการตรวจสอบสิทธิ RTR.งวดที่ 1 ม.ค. 61......มาแล้วครับ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
บริการอื่นๆ
วัดความเร็วอินเตอร์เน็ต
เช็ค ไอพี
ดาวน์โหลด Driver
แจ้งเตือนไวรัส
สแกนไวรัสออนไลน์
โรงพยาบาล
รพ.รัตนบุรี
รพ.ปราสาท
รพ.ลำดวน
รพ.สุรินทร์
รพ.ศีขรภูมิ
รพ.ชุมพลบุรี
รพ.พนมดงรัก
รพ.สนม
รพ.ท่าตูม
รพ.บัวเชด
รพ.จอมพระ
รพ.สังขะ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 100 คน  
  เดือนนี้ 1889 คน  
  ปีนี้ 1889 คน  
  ทั้งหมด 598123 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
 

การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
- เนื่องจาก พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดไว้ว่า "ให้สำนักงานจัดให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ  แล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเลือกเพื่อเป็นหน่วยบริการ
ประจำของตนตามมาตรา 6
"

สถานบริการ - สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ของเอกชน หรืออื่นๆ ที่มีการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ หรือ
สถานบริการสาธารณสุข อื่นที่คณะกรรมการกำหนด  หน่วยบริการ - สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามข้อบังคับ
ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการฯ ปี 2547
ประเภทของหน่วยบริการ หน่วยบริการรับส่งต่อ - สามารถจัดบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือเฉพาะทาง
- ใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการส่งต่อ หรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบริการประจำ หรือตามที่ สปสช.กำหนด
- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำ หรือจากกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
 แห่งชาติกำหนด   
- เช่น รพช.,รพท.,รพศ. หรือ รพ.เอกชน

หน่วยบริการประจำ - สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ อย่างเป็นองค์รวมทั้งสร้างเสริม,ป้องกัน,รักษา,ฟื้นฟู
- มีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อส่งต่อผู้รับบริการ
- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะค่าเหมาจ่ายรายหัวหรืออื่นๆ โดยตรงจากสปสช.
- ต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง
- เช่น รพช.,รพท.,รพศ.,รพ.ของรัฐสังกัดอื่นๆ, รพ.เอกชน,คลินิกชุมชนอบอุ่น,ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล
 คลินิกชุมชนอบอุ่น - ผ่านการประเมินด้วยเกณฑ์ประเมินหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการปฐมภูมิ
- จัดเครือข่ายหน่วยบริการ กับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อให้ประชาชนเลือกลงทะเบียน
- ให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพในหน่วยบริการ
- ในกรณีที่เกินขีดความสามารถให้ส่งต่อหน่วยบริการรับส่งต่อในเครือข่ายที่ทำสัญญา
- ผู้มีสิทธิต้องใช้บริการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นก่อนเป็นอันดับแรก ยกเว้น กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

หน่วยบริการปฐมภูมิ - สามารถจัดบริการปฐมภูมิด้านเวชกรรมและทันตกรรมขั้นพื้นฐานได้อย่างเป็นองค์รวม
- ต้องอยู่ในเครือข่ายของหน่วยบริการประจำ
- ผู้มีสิทธิของหน่วยบริการประจำสามารถให้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายได้
- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำหรือจากกองทุนฯ ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ
 กำหนด
- เช่น รพ.,สถานีอนามัย(ที่ผ่านการประเมิน),ศุนย์สุขภาพชุมชน,ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล

หน่วยบริการร่วมให้บริการ - เป็นสถานบริการที่จัดบริการสาธารณสุขไม่ครบตามเกณฑ์ปฐมภูมิ
- ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสาธารณสุขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
- มีข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยบริการประจำ ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิ
- ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจำตามข้อตกลง
- เช่น สถานีอนามัย(ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน),ร้านยา,ร้านLAP,คลินิกทันตกรรม

ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ - เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเลือกลงทะเบียน
- เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณฯ ให้หน่วยบริการ
- เพื่อรับการสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น
 * การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 * การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
 * งบลงทุนฯ
 * Excellent Center

ผลการตรวจประเมิน ประจำปี 2555
ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ.....ดาวน์โหลด 
ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ.....ดาวน์โหลด 
ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการรับส่งต่อ.....ดาวน์โหลด มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก
 
นาฬิกา
   
ปฏิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2561
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
 
พยากรณ์อากาศ
   
   ดูผลโหวต  
ลิงก์การศึกษา / วิชาการ
  มมส. ศูนย์สุรินทร์(สม.7)  
  ม.ราม สุรินทร์(นิติศาสตร์2)  
  โครงการพัฒนางานวิจัย สสจ.สุรินทร์  
  แผนพัฒนารายบุคคล  
สาธารณสุขอำเภอ
  สสอ.เมืองสุรินทร์  
  สสอ.รัตนบุรี  
  สสอ.ศีขรภูมิ  
  สสอ.สำโรงทาบ  
  สสอ.โนนนารายณ์  
  สสอ.เขวาสินรินทร์  
  สสอ.สนม  
  สสอ.ศรีณรงค์  
  สสอ.ท่าตูม  
  สสอ.สังขะ  
  สสอ.จอมพระ  
  สสอ.ชุมพลบุรี  
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
  จองห้องประชุมออนไลน์  
  จองรถออนไลน์  
  ระบบลาออนไลน์  
  สารบรรณสาธารณสุข  
  วาระการประชุมประจำเดือน  
  วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์  
กลุ่มงานประกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  Copyright@2009 Best View 1024X768 Pixels
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทร 044-516046