.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 2 คน  
  วันนี้ 186 คน  
  เดือนนี้ 1193 คน  
  ปีนี้ 1193 คน  
  ทั้งหมด 634148 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
 

งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ

 สมาร์ตการ์ดคืออะไร

สมาร์ตการ์ดคือบัตรพลาสติกที่มีชิป IC (Integrated circuit) ติดหรือฝังอยู่ในตัวบัตรพลาสติกมีขนาดเท่าบัตรเครดิต เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลภายในตัวเองโดยวิธีการเข้ารหัสตามมาตรฐานเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยสูงขึ้น ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สมาร์ตการ์ดมีความแตกต่างจากบัตรพลาสติกทั่วไปก็คือ ขณะทำรายการ (Transaction) สมาร์ตการ์ดสามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารกับระบบหลัก (Font End) อ่านต่อ....  โปรแกรม NHSO UCSearch_client
  -  ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรsmart  card และพิมพ์ข้อมูลและรูปได้
  -  ปรับปรุงข้อมูลในบัตรsmart  card
  -  ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บตรวจสอบสิทธิของ สปสช.
  -  ตรวจสอบสิทธิแบบกลุ่ม  และส่งออกข้อมูลได้

  ดาวน์โหลด........
 


รหัสประจำตัวประชาชน หลักที่ 1 หมายถึงประเภทของบุคคล ซุ่งมี 8 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย และได้แจ้งกิดภายในกำหนดเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ประเภทที่ 2 คือ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดกำหนดเวลา ประเภทที่ 3 คือ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีชื่ออยุ๋ในทะเบียนบ้านในสมัย เริ่มแรก อ่านต่อ............
 
 
 

โครงการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง

นโยบายของรัฐบาล
"คนไทย 1 ใบก็พอ" เป็นนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการบัตรประชาชนกับบัตรที่ออกโดยส่วนราชการให้ใช้เพียง
บัตรเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต้องพกพาบัตรหลายใบ ง่ายต่อการดูแลรักษา หากสูญหาย
ก็สามารถทำบัตรใหม่โดยข้อมูลที่อยู่ในบัตรยังครบอยู่

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนไทยใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขแทนบัตรทอง
2.หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิและให้บริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องมีการแสดงบัตรทอง
3.ลดขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในการพิมพ์บัตรและจ่ายบัตรให้แก่ประชาชน
4.ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ทั้งแบบ Offline และ Online

การดำเนินการ
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
2.ให้หน่วยบริการประสานสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนทำบัตรประชาชน
    แบบเอนกประสงค์(รุ่นใหม่)ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
3.ชี้แจงหน่วยบริการ/นายทะเบียนในการให้บริการแก่ประชาชน โดย
   - ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเดิม หรือบัตรประจำตัวแบบเอนกประสงค์(รุ่นใหม่)หรือสูติบัตร
     (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี)แทนบัตรทองในการรับบริการสาธารณสุขภายในจังหวัด
   - กรณีการรับบริการสาธารณสุขข้ามจังหวัด ให้ใช้บัตรทองในการเข้ารับบริการไปจนกว่าโครงการนี้จะขยายไดครอบคลุม
      ทั่วประเทศ
   - ยังคงพิมพ์บัตรทองให้แก่ประชาชนตามปกติ  จนกว่าโครงการจะขยายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เนื่องจากประชาชนยัง
      ต้องใช้บัตรทองในกรณีรับบริการข้ามจังหวัด
4.บริหารจัดการความแออัดของประชาชนในโรงพยาบาล ขณะรอรับการตรวจสอบสิทธิ เื่พื่อเข้ารับบริการสาธารณสุข
   เมื่อไม่ต้องใช้บัตรทองแล้ว
5.บริหารจัดการให้ประชาชนสามารถทราบและจำหน่วยบริการประจำของตนเองได้ เมื่อไม่ใช้บัตทองแล้ว
6.ประชาสัมพันธ์ ติดป้าย "ที่นี่ยินดีรับบัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรทอง" ที่หน่วยบริการทุกแห่ง
7.ใช้บัตรประจำตัวประชาชนเดิมหรือบัตรประจำตัวแบบเอนกประสงค์(รุ่นใหม่)  แทนบัตรทองในการเข้ารับบริการ
   สาธารณสุขเต็มพื้นที่่ในจังหวัดความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2553

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2552 ตุลาคม 2552
พฤศจิกายน 2552 พฤศจิกายน 2552
ธันวาคม 2552 ธันวาคม 2552
มกราคม 2553 มกราคม 2553
กุมภาพันธ์ 2553 กุมภาพันธ์ 2553
มีนาคม 2553 มีนาคม 2553
เมษายน 2553 เมษายน 2553
พฤษภาคม 2553 พฤษภาคม 2553
มิถุนายน 2553 มิถุนายน 2553
กรกฎาคม 2553 กรกฎาคม 2553
สิงหาคม 2553 สิงหาคม 2553
กันยายน 2553 กันยายน 2553

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2554

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2553 ตุลาคม 2553
พฤศจิกายน 2553 พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2553 ธันวาคม 2553
มกราคม 2554 มกราคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554 กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม 2554 มีนาคม 2554
เมษายน 2554 เมษายน 2554
พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554 มิถุนายน 2554
กรกฎาคม 2554 กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554 สิงหาคม 2554
กันยายน 2554 กันยายน 2554

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2555

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2554 ตุลาคม 2554
พฤศจิกายน 2554 พฤศจิกายน 2554
ธันวาคม 2554 ธันวาคม 2554
มกราคม 2555 มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555 กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม 2555 มีนาคม 2555
เมษายน 2555 เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555 พฤษภาคม 2555
มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2555
กรกฎาคม 2555 กรกฎาคม 2555
สิงหาคม 2555 สิงหาคม 2555
กันยายน 2555 กันยายน 2555


ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2556

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2555 ตุลาคม 2555
พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2555
ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2555
มกราคม 2556 มกราคม 2556
กุมภาพันธ์ 2556 กุมภาพันธ์ 2556
มีนาคม 2556 มีนาคม 2556
เมษายน 2556 เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556 พฤษภาคม 2556
มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2556
กรกฎาคม 2556 กรกฎาคม 2556
สิงหาคม 2556 สิงหาคม 2556
กันยายน 2556 กันยายน 2556

 

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2557

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2556 ตุลาคม 2556
พฤศจิกายน 2556 พฤศจิกายน 2556
ธันวาคม 2556 ธันวาคม 2556
มกราคม 2557 มกราคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557 มีนาคม 2557
เมษายน 2557 เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557 พฤษภาคม 2557
มิถุนายน 2557 มิถุนายน 2557
กรกฎาคม 2557 กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557 สิงหาคม 2557
กันยายน 2557 กันยายน 2557

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2558

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2557 ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557 พฤศจิกายน 2557
ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2557
มกราคม 2558 มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558 กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558 มีนาคม 2558
เมษายน 2558 เมษายน 2558
พฤษภาคม 2558 พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558 มิถุนายน 2558
กรกฎาคม 2558 กรกฎาคม 2558
สิงหาคม 2558 สิงหาคม 2558
กันยายน 2558 กันยายน 2558

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2559

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2558 ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558 พฤศจิกายน 2558
 ธันวาคม 2558  ธันวาคม 2558
มกราคม 2559 มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559 กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559 มีนาคม 2559
เมษายน 2559 เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559 พฤษภาคม 2559
 มิถุนายน 2559  มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559 กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559 สิงหาคม 2559
กันยายน 2559 กันยายน 2559

 

ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2560

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2559 ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559 พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559 ธันวาคม 2559
มกราคม 2560 มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560 กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560 มีนาคม 2560
เมษายน 2560 เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560 พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560 มิถุนายน 2560
กรกฏาคม 2560 กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560 สิงหาคม 2560
กันยายน 2560 กันยายน 2560


ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2561

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2560 ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560 พฤศจิกายน 2560
ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2560
มกราคม 2561 มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561 กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561 มีนาคม 2561
เมษายน 2561 เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561 มิถุนายน 2561
กรกฎาคม 2561 กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561 สิงหาคม 2561
กันยายน 2561 กันยายน 2561


ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2562

              ความครอบคลุมแยกรายอำเภอ                             ความครอบคลุมแยกรายหมู่บ้าน                
ตุลาคม 2561 ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561 ตุลาคม 2561
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก