.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 6 คน  
  วันนี้ 172 คน  
  เดือนนี้ 1179 คน  
  ปีนี้ 1179 คน  
  ทั้งหมด 634134 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : กองทุนตำบล
 

กองทุนตำบล

ความเป็นมา
            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4)ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
            และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันติบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้งเจ็ดฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ การดำรงชีวิต ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุมชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในพื้นที่

เป้าหมาย 
      เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยไว้ดังต่อไปนี้
            ปี  2549             องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนำร่อง จำนวน 800 แห่ง ทั่วประเทศ (อำเภอละ 1 แห่ง)
            ปี  2550 -2551    องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ที่มีความพร้อม
            ปี  2551-2552     องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ทุกแห่ง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถานบริการทางเลือก โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
2.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพกำหนด
3.เพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่
      

หลักเกณฑ์การเข้าร่วม
1.องค์การบริการส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีความพร้อม และมีความประสงค์เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล
2.เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลที่มีประสบการณ์และการดำเนินงานด้านการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่มาก่อนแล้ว
3.เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลที่มีความพร้อมในการอุดหนุนเงินงบประมาณ เพื่อสมทบกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

แหล่งที่มาของกองทุน


การสมทบเงิน
1.เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่หรือเทศบาลต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
   หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20    ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย
1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ
2.ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ จำนวน 2 คน เป็นรองประธานกรรมการ
3.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสภาเทศบาลที่สภามอบหมายจำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
4.หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ เป็นกรรมการ
5.ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ
6.ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง หมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คน เป็นกรรมการ
7.ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่  หน่วยละ 1 คน(ถ้ามี) เป็นกรรมการ
8.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ

 
ข้อมูลกองทุนตำบล

กองทุนเก่า(ปี 2549 - 2551)  จำนวน  51  แห่ง   ดูรายชื่อ..........
กองทุนใหม่(ปี 2552)  จำนวน 20 แห่ง    ดูรายชื่อ..........
กองทุนตำบล(ปี 2553) จำนวน 21 แห่ง  ดูรายชื่อ..........
สรุปคะแนนกองทุนตำบล ปี 2554.......รายละเอียด 

เอกสาร.........
1.ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
   ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552.....ดาวน์โหลด
2.คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น.......ดาวน์โหลด
3.แนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลในเขตจังหวัดสุรินทร์......ดาวน์โหลด
4.ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น...ดาวน์โหลด
4.ข้อตกลงกองทุนตำบล.......ดาวน์โหลด
5.กรอบคณะกรรมการกองทุนตำบลปีงบประมาณ 2553.......ดาวน์โหลด
6.powerpoint การประชุมชี้แจงงบส่งเสริมสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น..(14 ม.ค.2553)....ดาวน์โหลด 
7.ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตำบล ปี 2555........ดาวน์โหลด

แจ้งข่าวกองทุนตำบล......
- เงินโอนงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2554..ดาวน์โหลด..
- รายละเอียดการอบรมกองทุนตำบลทั้งหมด (3-18 พฤษภาคม 2553).....ดาวน์โหลด

- ระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินในการฝึกอบรมของส่วนราชการ.......ดาวน์โหลด 
- ตัวอย่างตาราง 11 ช่อง (แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์).....ดาวน์โหลด
- คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ......ดาวน์โหลด
- power point กองทุนหลักประกันสุขภาพ.....ดาวน์โหลด
- ประเด็นคำถาม-คำตอบ.....ดาวน์โหลด 
- ตัวอย่างการเขียนใบสำคัญรับเงิน...ดาวน์โหลด 
- หน้างบใบสำคัญ...ดาวน์โหลด 
- หลักฐานเบิกเงิน...ดาวน์โหลด 
- กำหนดการจัดเวทีสรุปบทเรียน...ดาวน์โหลด
- powerpoint ประกอบการนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนตำบล (25 ก.พ.2554)
  ณ มูลนิธิพัฒนาอิสาน..ดาวน์โหลด..
- รายชื่กองทุนต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้) และกองทุนที่จะศึกษาดูงาน..แก้ไข..ดาวน์โหลด..
- ร่างโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (ศูนย์เรียนรู้)...ดาวน์โหลด..
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนตำบลใหม่ 2554 จังหวัดสุรินทร์ ..........ดาวน์โหลด
- แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น...ดาวน์โหลด..
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก