.........มาแล้วครับ..ข้อมูล DBPOP เดือน มกราคม 2562...........
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์
โครงสร้างงานประกันสุขภาพ
รายงานการประชุม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
งบประมาณ UC
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ
ชดเชยค่าบริการ(E-claim)
ตรวจสอบเวชระเบียน(audit)
กองทุนตำบล
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
บัญชีเกณฑ์คงค้าง
กระดานสนทนา
โปรแกรมการเงิน รพ.สต.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิขสุขภาพและประกันสุขภาพ
บัญชีการเงินการคลัง สป ปี2561
ระบบรายงาน Planfin
สนย.(ค้นรหัสสถานบริการ)
กองทุนบุคคลไร้สถานะ
เขตบริการสุขภาพที่ 9
สปสช.
สปสช.เขต9 นครราชสีมา
สสจ.สุรินทร์
สำนักบริหารการสาธารณสุข
บัญชีการเงินการคลัง สป. ปี2562
บริการ/รายงาน
บันทึกข้อมูล CPP
ตรวจสอบสิทธิ-หน่วยบริการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประชาชน
ตรวจสอบสิทธิ-ข้าราชการ
ตรวจสอบสิทธิ-ประกันสังคม
รานงานต้นทุนหน่วยบริการ
ตรวจสอบเงินโอน_สปสช.
ระบบData center สปสช.
ระบบรายงานกองทุนตำบล
ระบบรายงานการเงิน รพ.สต.
รายงานแผนทางการเงิน (Planfin)
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง (FAI)
ตรวจสอบการอนุมัติเจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบสิทธิ
ระบบสารสนเทศ
ทีมพัฒนาสารสนเทศ รพ.
ICT สสจ.สุรินทร์
Provis สุรินทร์
เมนูผู้ดูแลระบบ
เข้าสู่ระบบ
ระบบออนไลน์สสจ.สุรินทร์
จองห้องประชุมออนไลน์
จองรถออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
สารบรรณสาธารณสุข
สร้างฟอร์มลงทะเบียน
วาระการประชุมประจำเดือน
วิทยุออนไลน์ สสจ.สุรินทร์
ทำ URL ให้สั้นลง
สร้าง QR CODE
สร้าง QRcode มีโลโก้
สถิติการเข้าใช้
  ออนไลน์ 3 คน  
  วันนี้ 184 คน  
  เดือนนี้ 1191 คน  
  ปีนี้ 1191 คน  
  ทั้งหมด 634146 คน  
Untitled Document
หน้าหลัก ->
หัวข้อ : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
 
การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพ  จังหวัดสุรินทร์
- ดำเนินงานให้บริการข้อมูล,คำปรึกษา,รับเรื่อองร้องเรียน และดำเนินการเจรจาไกล่เลี่ยกรณีร้องเรียน รวมทั้งมีระบบการเก็บ รวบรวมข้อมูลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ของสถานบริการในเครือข่ายจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยบริการรับเรื่องร้องทุกข์
1.เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล คำแนะนำการใช้บริการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน 2.เพื่อพัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มีมาตรฐาน 3.เพื่อสร้างความร่วมมือและประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหา การบริหารจัดการระบบเรื่องร้องเรียนจังหวัดสุรินทร์ 1.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนระดับจังหวัดตามมาตรฐานการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ 1.1 ด้านกายภาพ 1.2 ด้านบุคลากร 1.3 ด้านการดำเนินงาน 1.4 ด้านระบบข้อมูล 2.มีหน่วยบริการเรื่องร้องเรียนระดับอำเภอซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ขอบข่ายการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คำนิยาม 1.เรื่องร้องเรียน 1.1 เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57,59 หมายถึง เรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ดังนี้ - หน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน - ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร - ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด 1.2 เรื่องร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน/เรื่องขอความช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การลงทะเบียนออกบัตร สิทธิไม่ตรงตามจริง หาเตียง ขอความอนุเคราะห์/ขอความช่วยเหลือต่างๆ เป็นต้น 2.คำถามทั่วไป เป็นการสอบถามของประชาชนเพื่อขอทราบข้อมูล หรือขอคำปรึกษาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ - เกี่ยวกับการทำบัตรประกันสุขภาพ - สิทธิประโยชน์การรับบริการ - วิธีการใช้บริการตามสิทธิ์ - เรื่องอื่นๆ 3.การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (มาตรา 41) - เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล โดยไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด โดยคณะอนุ กรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจาก วันที่รับเรื่อง และหากไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน บริการสาธารณสุขได้ ทั้งนี้ ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ทราบผลการวินิจฉัย 4.การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข (มาตรา18(4) เริ่มมีการดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ให้บริการหรือ ทายาท ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินเพื่อ การชดเชยระดับเขตพื้นที่ เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่รับเรื่อง และหากไม่เห็นด้วย กับผลการพิจารณาก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้ทราบผลการวินิจฉัย
แผงผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์.........ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ได้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล(มาตรา41)....ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการจ่ายงินช่วยเหลือกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข(มาตรา18(4)).....ดาวน์โหลด
ผลงานจังหวัดสุรินทร์ (กันยายน 2543)......ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์ประชุมสุรินทร์(กันยายน 2553)....ดาวน์โหลด
มุมสมาชิก
  Username: Password:
  

ลืมรหัสผ่าน / สมัครสมาชิก